Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

27 Kasım 2016 Pazar

Huyuna maşallah ♥

Tecelligâh-ı lâhûtî mutâf-ı âşıkândır bu!
Derûn-u ankâ-yı Pîrâna açılmış âşiyândır bu!

ABDURRAHMÂN SÂMÎ NİYÂZÎ SARUHANÎ HAZRETLERİ
Kaddesellâhü sırrahu’l âlî (v. 1934)

abdurrahman_sami.png
DER NAAT-I NEBEVΠﷺ
Fâ’ilâtün / fâ’ilâtün/ fâ’ilâtün /fâ’ilün

Ma’nâ-yı besmele ebrûyuna mâ-şâ’allâh
Zâta mir’ât-ı kemâl rûyuna mâ-şâ’allâh

Nûn, kalem çeşm-i femindir sadef-i dürr-i hikem
Şâz-ı hilkat ile ferîd hûyuna mâ-şâ’allâh

Nüh felek cezbe-i aşkınla esîr-i devrân
Zînet-i ‘arş-ı alâ mûyuna mâ-şâ’allâh

Zerre-i nûrun ile oldu mü’esses cennât
Neşr-i reyhân-ı cihân bûyune mâ-şâ’allâh

Sâye-bân oldu nebîler ezelî nûrun ile
Nisbet-i hârik-i dil-cûyuna mâ-şâ’allâh

Zâtın âyîne-i Hak’tır sıfatın vasf-ı Hudâ
Vahy olan mantık-ı hak-gûyuna mâ-şâ’allâh

Şeh-i levlâk olduğuna şakk-ı kamer imzâdır
«Mâ rameyte» mazharı bâzûyuna mâ-şâ’allâh

İftirâkın ile siyeh-câme büründü Ka’be
Tozları huld-i berîn kûyine mâ-şâ’allâh

Sûret ü ma’nâ-yı, Hakk mazharı zâtın aynı
Künh-i hüviyyette dâl hûyuna mâ-şâ’allâh

Hıl’at-i imkân ile zıll-i kemâlin görünen
Cümleye merhamet arzûyuna mâ-şâ’allâh

Harem-i hazret-i muhtasta mukîmsin dâim
Lâmekân ‘âric-i her sûyuna mâ-şâ’allâh

Eylesin Sâmî’yi hayrân şerer-i ‘aşkın ezeli
Kevser-i nûr-i lutf cûyuna mâ-şâ’allâh

sakk
Min ğayri haddin manay-ı münifi:
Besmele’ye mana olup çekilen kaşlarına maşallah. O’nun zâtına, (tam ve noksansız dereceye erişmiş) ayna olan yüzünün güzelliğine mâşallah.

Nice hikmet incisi saklayan sedef misali ağzından dökülenlerdir kalemin Kur’an-ı Kerim’de yazdı.rdı.kları…Yaratılıştan gelen müstesna, eşsiz, biricik mizâcına mâşallah.
Dokuz gök katı, senin aşkının çekmesinden doğan coşkunluk, kendinden geçme ve istiğrak hâliyle kendi yörüngelerinde dönmeye mahkûm olmuşlar. Bu göklerin üstüne, en yüksek derecede yer alan madde aleminin sonu maddesizlik aleminin başlangıcı, her şeyden daha saf ve nurlu olan, mahlukatın şereflisi arş-ı ala’nın süsü olan saçının teline mâşallah.
Senin nurunun zerresinden cennetler vücut buldu. Cihâna cennet rayihası yayan kokuna mâşallah.
Senin ezeli nurunun hâmisidir nebiler. Gönülleri tahrik ile kendine doğru çeken tenâsüp kıvâmına mâşallah.
Senin zâtın Hakk’ın aynasıdır, sıfatın Hudâ’nın vasfı. Hakk’tan sana vahy olunan kelâma mâşallah.
“Sen olmasaydın alemlerin yaratmazdım” kelâm-ı ilahisiyle övülen Sultân olduğunun imzasıdır, şakkı kamer  (göklerin süsü olan ayın yarılması mucizesi) “Attığın zaman sen atmadın, Allah attı” (Enfâl:17) âyetinin tecelli ettiği pazuna mâşallah.
Hicret ile ayrıl.d.ığın hasretinden siyahlar giyindi Mekke’deki Ka’be. Tozu bile kadri yüksek, en yüce cennet olan, sevgilinin bulunduğu Medine şehrine mâşallah.
Mana tasviri itibariyle, Hakk, mazhar-ı zatın ile aynıdır. Hakikatın özüne yol gösteren, aslına erdiren huyuna mâşallah.
Sultân’ın giydirdiği mümkün olabilen en güzel kıyafet ile görünen, kemâlinin gölgesi
cümle mahlukata merhamet (alemlere rahmet) arzuna mâşallah.

Sana mahsus hareminde mukîmsin dâim. Mekansızlığa yükselen cihetine mâşallah.
Ezeli aşkının kıvılcımları Sâmî’yi hayran eylesin: Lütuf ve ikram nuru olan Kevser ırmağına mâşallah.

23 Kasım 2016 Çarşamba

CENNET HUZURDA OLMAK DEMEKTİR

 


[ CENNET HUZURDA OLMAK DEMEKTİR ]

Rûhu pâk Hazret-i Resul-i Rabbül âlemin râ salâvât
Cismi pâk Hazret-i Rahmeten lil âlemin râ salâvât
İsmi pâk Hazreti Ahmed u Mahmûd u Muhammed 
Mustafâ, Müctebâ, Murtazâ el-mütemmîm râ salâvât

Unutmadıkça tâ böylece huzurdasın işte...
Şimdi nasılsa, bir ömür öyle olsun efendim

Âşk ismi şerifinin cismi Efendimiz Hz. Muhammed Mustafâya Cenâb-ı Hâkk’ın ve meleklerinin ve nuru düşüp sevenlerinin salât-ü selâmları adedince, benliklerinin karanlığında unutanların unutuşları miktârınca, sonsuz nuru gibi sonsuz salât-ü selâm olsun...

Seyrini bırak, "DOST" gözüyle seyret ki, onda yargı yoktur!
Ve sonra sevdiğine "gözbebeğim" diye hitâb eden kullar tanıdım. Demek âlemi, öyle bir pencereden seyrediyorlarsa... 

O'nun dilinden buyurdular ki:
Seyrini bırak, "DOST" gözüyle seyret ki, onda yargı yoktur!

Hak Dost, katından bir câzibeyle, halimizi hal eylesin, yolumuzu yol eylesin de gözümüzü nur-i 
tevhid ile nazar ettirsin, ayrı görmek azabından kurtarsın.

Her şeye mahlûk gözüyle baksan ol mahlûk olur
Hak gözüyle bak ki bî-şek nûr-ı Yezdân andadır

Bu sabahın bütün hayrını, bereketini, nurunu, aslımızı bulduracak, kendine vardıracak vesîlelerini dilerim, dilenirim sahibimden...

21 Kasım 2016 Pazartesi

Tende cânımız, canda cânânımız...
Ölümden şüphen mi var? Uyuma! Öyleyse uyku gibi ölüme de mahkumsun. 
Dirilmekten şüphen mi var? Uykudan uyanma! Demek uyandın; dirileceksin!
Her mevsim, her gün, her nefes yenilendiğinin [Rahmân:29] hazmıyla her zerremizi idrâk eyleyip aşkımızı, hayretimizi an be ân ziyâde buyura sâhibimiz, tende cânımız, canda cânânımız...

Amenna ve saddakna..

İnşa'Allah ....sevgilinin istediği gibi oluruz.

Rabbim şerden sana sığınırım.

Avuçlarım da biriktirdim düşlerimi...

 
Avuçlarım da biriktirdim düşlerimi...
Çünkü;
"Neyse"diyerek sustuğum her cümle, sabır barındırıyor ...
 

kuşlar ne güzel yaratılmışlar .

17 Kasım 2016 Perşembe

Hep Bana.. ;)

Ey cân...

 
Ey cân,

Deniz, ölüyü üstünde taşır, diriyi boğmak ister. Nefis sıfatlarını öldür ki hakikât sırlarının denizi seni üstünde taşısın.

Uyanıkların ortak BİR dünyası var, uyuyunca herkes kendi dünyasına döner... BİR varmış... Daha ne olsun... Bırak öyle kalsın. Birliğe şâhîd bir nefes dileriz, dileniriz sahibinden...

Düşte bile göremiyoruz O'nu; Nasıl mümkündür vuslatı?"Be hâb nîz nemîbinemeş,çi cây-i visâl?"
Hâfız Şirâzî 
Düşte bile göremiyoruz O'nu;
Nasıl mümkündür vuslatı?

Gündeminde biriktirdiklerini seyrettiriyor Allah,
gözünün içine baktığında belki uyanırsın diye... 

Ey yolcu,
bir ömür "Kaybettiğin takdirde üzüntüsünü çekeceğin şeylerin" 
arayışı içinde geçti gidiyor, yetmez mi?! 

Hangi filmi izlemek istiyorsan ona bilet al dedi meczûp bu fragmandan sürpriz final çıkmaz! 
[UMUTREHBERİ KİTABI'NDAN]

Sonu nasıl olsun istiyorsa.nız öylesi bir nefes, öyle güzel bir gün dilerim, dilenirim sahibimden...


10 Kasım 2016 Perşembe

yessin onu ninesi ,yessin onu babası :)))

Elif, lâm, mîm Kitâbu'l hakîm İşte o benim ... der gönül! ✨

 
Mum kendi sûretini etrafında gördüğü herşeyle iyi ve kötü olarak ayırmaya başlar. Oysaki bilmez üstündeki nurdan dolayı ortadaki herşeyin (eşyanın) zahire çıktığını, herşeyin kendinden dolayı ortaya çıktığını.

Mum kendinde yanan nuru fark etmiş olsa odadaki tüm eşyanın kendinden olduğunu görür ve kendi vucudunun mum ile sınırlı olmadığını da fark eder... Mum söndüğünde odadaki herşey de yok olur.

Ölmeden önce ölen kendindeki bu nuru fark edebiliyor ise işte ona YOK olmakta yoktur. O her dâim diri kalır.

İşte o zaman o nur sönmez çünkü o nurun kendisi olduğunu fark edene ZAN perdesi yoktur. "Gördüğün tüm alem(eşya) benim şuurumdan dışarıya zahire sûretlenen benim esmâlarımdandır"
"Tüm alem benim vücûdumdandır"
"Allah Hakk'ı ile halk eder"
"Allah BEN'den aleme yansır"
"Demekki külli kâinat benim"

Elif, lâm, mîm
Kitâbu'l hakîm
İşte o benim
... der gönül! 

Hazreti Pir-i Destgîr-i Münîr Cenâb-ı Mevlânâ Celâleddîn Rûmi k.s. (Ruhâniyetine selâm olsun)

- Çok sıkıldım...
- Çok sıkıldım... Bulamayacağım bir şeyi daima arıyor gibiyim. Nedir beni mesut edecek, ne gibi bir şeydir, onu da bilmiyorum... ⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Modern dünya, çeşit çeşit avuntu ve teselliyi hep "neyi araman gerektiğini unut" diye cicili bicili ambalajlarda sana sunup duruyor da ondan. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Aslında zevk de almıyor değilim. ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
- Zevk ve konfor ayılması olan lezzetlerdir. Oysa sonlu şeyler insanı mutlu etmeye, ona huzur vermeye yetmez. Şurdan başlayalım: İnsanda var olan sonsuzluk duygusu gökyüzü, çöl ve denizi seyretme ihtiyacı hâsıl eder. ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
- En son, acele etmeden, hayret içerisinde, gökyüzünü ne zaman seyrettim hatırlamıyorum bile... ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

- Bu seyrin ucunu mutlaka sağlam bir yere bağla ama... ve sonra unutma: Allah'la bağlantısız her şey tüketilir; tüketilen her şey sıkıcıdır. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

[UMUTREHBERİ KİTABI'NDAN]


Ben bi aynayim unutma..!!

Hepimiz böyle ercez bi gün :))))

Bencede ;)

Allah yâr..! Elhamdülillah :)

;) :D

İşte huzur budur..! ;)

Sen de mutsuzsun inşallah ??!! :P :))) 3:)

Kaybetmekten mütevellit'se demek bizdeki güzellik..! :P

malesef öyle :)

:D :D

Coookk oldu be ;)

Babaannem derdi ki:

Babaannem derdi ki:

"Sevgiyle atılan şamar
sövgüyle atılandan daha fazla kızartır insanı...
Ancak ucu incecikler daha derinlere gider...
Hiç zorladığını gördün mü odunun, 
kendini bilir okkalı bir izanı?

Keskin keser, 
bileğiye ihtiyaç duymadan da keser...
Kötü sözle bilenenler,
ancak kendi ormanında eser...

Biberin yakışı dilde,
gerçek balınki genizde kızım...

Her akılda fikir ne gezer?

Varsın birileri biberle yaksın...
Sen dilini bal eyle...
Yeri geldiğinde işini çok iyi bilir
ağzında balıyla gezen arının 
kıçındaki iğne..."MERAL DEMİR

S/ÖĞÜT-Babaannem Derdi ki 3 isimli kitabından

Babaannem derdi ki:
Babaannem derdi ki:

"Kaybettiğin insanlar için üzülme kızım...

Ya dostluğunla yetinmemiştir;
ya anlamamış, dinlememiştir...

Ya ona verdiğin değeri suistimal etmiştir;
ya seni de kendi gibi fitne fücur bilmiştir...

Ya birinin lafıyla dolduruşa gelmiştir;
ya sırlarını muhabbetine meze etmiştir...

Sen 
sadece kazandıklarının kıymetini bil
ve doğru yolunu eğip bükme...

Kadirliği sadece saflara yeten gariban
(yolu açık olsun)
gitmişse, gitmiştir..."MERAL DEMİR

S/ÖĞÜT -Babaannem Derdi ki isimli kitabından


Babaannem derdi ki:

 

Babaannem derdi ki:

"Gitmez dediğin, gider;
bitmez dediğin, biter...
Don lastiği bile 
ancak esneyene kadar işini güder...

Cesaret dediğin şey,
her zaman seçtiklerin değil,
kimi zaman vazgeçtiklerindir kızım...

Varsın olsun...
Her şey yerinde iyi,
herkes yerinde huzuru bulsun...

İyi malın çığırtkanı mı olurmuş?
Sarraf bilir ziynetin kıymetini...
Bırak,
sinek istediği yere konsun..."MERAL DEMİR

S/ÖĞÜT-Babaannem Derdi ki isimli kitabından

9 Kasım 2016 Çarşamba

Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin - Cennetinde kapısını çal

 

Hz. Ali (r.a)’den, Resulullah (s.a.v)şöyle buyurmuştur:
”Bir kimse günde yüz defa 
“Lâ ilahe illallahül melikül Hakkul Mübin” 
derse, bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş(kendine çekmiş) ve Cennetinde kapısını çalmış olur. ”
Özellikle Cuma günü herhangi bir saatte 200 defa okuyanın dünya ve ahiret istekleri kabul olur.Her gün 100 defa okuyan rızık darlığı çekmez.
Kaynak:Ramuz el Ehadis S. 433

Beni sevecek miydin..?"

Fotoğraf 
"Ne yani..?
Papatyada bir yaprak daha olsaydı beni sevecek miydin..?"

Sunay Akın

Öyle bir yerdeyim ki;

 

Öyle bir yerdeyim ki;
Ne gitmesi mümkün, ne kalması mümkün olan...
Öylece bir yerdeyim işte...
Vazgecmekle direnmek arasında,akla karanın tam ortasındayım...
Kaybetmenin arifesinde, yeni bir hayatın eşiğindeyim...
Kalsam canım yanacak, gitsem hayatım...

Mevlana | Şems

Gözleri haramdan çevirmek, şehvetlere karşı ne güzel perdedir.

Gözleri haramdan çevirmek, şehvetlere karşı ne güzel perdedir. (   
Bir şehirde namuslu bir aile varmış. Koca kuyumcu, kadın ise ev hanımıymış. Bir gün kadın her gün süt getiren erkek satıcıdan süt almak için kapı aralığından tenceresini uzatmış. Ama sütçü önceden yapmadığı bir şeyi yapmış. O gün kadının elini şehvetle tutuvermiş. Kadın tencereyi hemen bırakıvermiş. Sütçünün yaptığına çok üzülmüş. Kocası evine geldiği zaman ağlayarak, "Söyle bugün ne yaptın ki benim başıma böyle bir iş geldi?" diyerek olanı anlatmış.

Bunun üzerine adam şöyle bir itirafta bulunmuş: ''Hanım özür dilerim, bugün hiç yapmadığım bir işi yaptım. Bilezik almak isteyen bir kadın, 'takamıyorum bana yardım et' deyince, bileziği koluna takarken bunu sanki zor oluyormuş gibi geciktirerek yaptım ki, kolu bir iki saniye daha çok elimde kalsın. İşte senin başına gelenin sebebi budur.'' demiş.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurmuşlardır ki:

''Başkalarının hanımlarına iffetli davranın ki sizin hanımlarınız da iffetli ve namuslu olsunlar.'' 

(Hakim, Müstedrek, 4/154)...4 Kasım 2016 Cuma

Göz yumup cihândan aç gözünü kendi hâline...

su damlası ile ilgili görsel sonucu 

Göz yumup cihândan aç gözünü kendi hâline

Sen göz yumup açınca bu âlem gelir gider
Varlık alemi ve insan Allah'ın el-Kâbız ve el-Bâsıt isimlerine bağlı olarak tasavvur dahi edilemeyen küçük bir zaman(an) dilimi içerisinde sürekli olarak var olup yok olmaktadır. Bu o kadar hızlı gerçekleşmektedir ki her şey sürekli varmış gibi gözükmektedir.

Aslında Hakk'ın yaptığı varlık vermektir. Varlığı tek tek belirleyip sınırlandıran, ona özel bir boya atfeden gene kendi aynının gereğine uygun olarak insandır.

" Gerçek soru taş konuşabilir mi, değil; ben duyabilir miyimdir"

taş ile ilgili görsel sonucu 

 " Gerçek soru taş konuşabilir mi, değil; ben duyabilir miyimdir"

"Su gibi azîz olasınız"

su içen kuşlar ile ilgili görsel sonucu

.. ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı? [Enbiyâ:30]

Sudan halk olunduk. Hakkın suyu seçmesi azîz nîmet olarak yarattığındandır. 
Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık...[İsrâ:70]

O halde kendini aziz bilmen lazımdır, kirletme kendini; yıkanmak bu emrin fiili zikri, uygulamadaki hatırlanışı olsa gerektir. Onun için "Suyun kâsesi bin altına olsa da yıkanma imkanınız varsa her gün yıkanınız" kutlu hadisi ile gaye insan, ufuk peygamber bu hikmeti anlatır.

Güzelliği tarif için en ince, en mükemmel, en beliğ ifâde yine su ile söylenir. "BİR İÇİM SU" denir.

Suyu kirletemezsin, kiri temizler o mübarek. Sakın hâ "pis su" diye hitâb etme. Diyeceksen "kullanılmaz haldedir" diye söyle. "Pis" kelimesini kullanma. Su kirli ise bir başkasındaki kiri, pisi temizlediğindendir. O kirin bütün vebâlini üzerine almış, seni kurtarmıştır.

Rahmeti getirmiş, Settâr ile gizlenmiş, kirini götürdüğü şey için istiğfar getiriyor o su... İstiğfarı netîcesi o tekrar kiri bırakır, buhar olur. Temiz ve temizleyici olduğu halde vazifesine geri döner.

Water is the source of life : Su, yaşamın kaynağıdır.
Das Wahre ist das ganze wasser : Hakîkat bir damla suda gizlidir.
вода моя мать. : Su anamdır.
Meditatio in aqua : Gaşy sudadır.
Osmanha ganjola : Yaratıcıya sudan gelinir, suda gidilir.
آب زندگی است : Su hayattır. 
الماء هو هدية من السماء : Su cennet nimetidir.

ve biz Türkler "Su gibi azîz olasınız" deriz , öyle yazıdırıldı, öyle olasınız. Dünyânız mâmur, yolunuz bu denizde açık olsun.


Harâb oldu gönül yâ Rab, evindir ânı tâmir et...


Eskiden görünüşte dağınık ama iç dünyaları derli toplu insanlar vardı, şimdilerde dış görünüşler derli toplu ama iç dünyalar dağınık... İçlerin ve işlerin dağınıklığından ancak sana sığınırız.

Harâb oldu gönül yâ Rab, evindir ânı tâmir et...


Dağlara buğdaylar serpin. 'Müslüman ülkede kuşlar aç' demesinler! [Halifetü halifeti Rasulillah Hz. Ömeru'l Fâruk (ra)]


fakir çocuk ile ilgili görsel sonucuDağlara buğdaylar serpin. 'Müslüman ülkede kuşlar aç' demesinler! [Halifetü halifeti Rasulillah Hz. Ömeru'l Fâruk (ra)] ✨

Bugün ise sözde müslüman ülkelerde insanlar hakîkate.n aç! Hem de sırf diğer insanlar yutamayacağı lokmalara acıktıkları için! ✨
Önce, bir fotoğrafa ne kadar uzun bakılacaksa o kadar uzun süre bakın sonra etrafınızdaki muhtaçlara bir başka gözle bakın. ✨
Allah, insana ancak insandan tecellî eyler. Bırakın O'nun er-Rezzâk ismi sizden tecellî etsin, nice bin hayırlara âlet etsin. Tâ böylece Cuma ve insan aslını bulsun ...

3 Kasım 2016 Perşembe

Ölüm, hayat boyu biriktirdiklerimizin altında kalmak olmalı; bir varmış bir yokmuş... İkilikten kurtar ya Rabbi... Birlik içinde cumalar, ömürler niyaz ederim.Ölüm, hayat boyu biriktirdiklerimizin altında kalmak olmalı; bir varmış bir yokmuş... İkilikten kurtar ya Rabbi... Birlik içinde cumalar, ömürler niyaz ederim.

Bulan özünü, gören yüzünü, yum gözünü!
Bizim işimiz ancak bir andadır ve bir göz açıp kapama içindedir. [54:50]

Kölenin varlığı mı olur ancak sahibinin varlığı...
Bulan özünü, gören yüzünü, yum gözünü! 
Bir göz açıp kapayıncaya dek vuslatdayız;
Hayret bak dua olduk işte...


[AŞK OLSUN]Eyledi keşf-i cemâl yani açıldı kân-ı aşk
Zerre-i nurunda kılmış bin güneş pinhân aşk
Öyle bir gevher ki olmuş vasfının hayrânı aşk
Nur içinde kendi kendin eyledi seyrân aşk

[AŞK OLSUN]

[AT, AVRAT, PUSAT]

 

[AT, AVRAT, PUSAT]
Sevgili Peygamberimiz eşine yakınlık göstermeyi, onunla keyifli vakit geçirmeyi boşa harcanmış bir zaman olarak değerlendirmemiş, aksine, “Kişinin atını eğitmesi, hanımıyla hoşça vakit geçirmesi ve yayı ile ok atması boş işlerden değildir.” buyurmuştur.

Ehlinden, bu hadis-i şerifi ve mucibince ameli asrın idrakine söyletecek katkılar bekleriz. (Biraz tefekkür; karikatüre 3. bir zamane çifti eklense konuşma balonunda neler yazardı: Otomobil, kariyer, avret, hızlı ve etkili iletişim, refîka, kitle imha silahları, siber güçler...)