Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

21 Haziran 2017 Çarşamba

UYANDIRMA SERVİSİ


[UYANDIRMA SERVİSİ]

Sahâbeden Enes b. Malik (r.a.) ve Sehl b. Sad es-Sâidînin rivayetine göre sahibimiz Resûlullah efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Allahım, hayat âhiret hayatıdır, başka hayat yoktur" ve yine bu meyanda ✓Cennete girdim. Kapı kanatlarında altınla yazılmış şu üç satırı gördüm: Birinci satır: "La ilahe illallah Muhammedün Resulallah" İkinci satır: "Önden gönderdiğimizi bulduk. Yediğimizi kar ettik. Geride bıraktıklarımızı kaybettik." Üçüncü satır: "Ümmet günahkar, Rab ise mağfiret sahibidir" ✓ Bir kimse üç kere, "La ilahe illallahül halimül kerim, subhanellahi Rabbis semavatis seb'î ve Rabbil Arşil Azim" derse, Kadir gecesine erişmiş gibi olur. ✓ Gece uyanıp da döşeklerinde döndüklerinde: "La ilahe illallahül vahidül kahhar, Rabbis semavati vel ardı vema beynehümel Azizül gaffar" buyururlardı. ✓ Lâ ilâhe illallâh benim kalemdir. Her kim benim kaleme sığınırsa selâmette olur, cennete girer.

Buradaki cennet, zat cennetinden ibaret olup hadis "İki oluşta ve âlemde Allah'tan başka varlık bulunmadığını bilen/bulan kimse Sübhan'ın varlık cennetine, ilâhî zâta dâhil ve vâsıl olur" demektir.

Bir adam uykuda, misal âleminde kendisini süslü bir bahçede veya yüksek bir köşkte görse uyandığında, gerçek hayatta yüksek bir mertebeye, şerefli bir makama vâsıl olacağına işarettir.

Yine O'nun tarifine göre uyku ölümün kardeşi ise rüyada gösterilenlerin âhirette görülecek cinsinden olması iktiza eder. Bu hallere uygun uyku sûretlerinin uhrevî suretler cinsinden olduğu sâbit olunca kelâm-ı kadîmde tavsif olunan cennet, huri, ateş, azap gibi şeylerin herbirinin kendisine uygun bir makama işaret ettiği şeksiz, şüphesiz açığa çıkar.

Vakit temam olduysa, kadrini bil ve artık uyan da (ölmeden önce ölerek) cennet(birlik) ve cehennemin (ayrılık) hakikatini bil, kendi.nde bul.

Bu hayatta yaşananlar ahiret hayatının, gerçek hayatın rüyasıdır. Evet dünyada uykudayız; bir ömür gündüz rûyâsıdır gösterilen... Tabiri, ancak orada; er yârın Hak dîvânında bellolur.

Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat (gerçek bilinç) odur. Keşke bilmiş olsalardı. [29:64]
[UYANDIRMA SERVİSİ]

Sahâbeden Enes b. Malik (r.a.) ve Sehl b. Sad es-Sâidînin rivayetine göre sahibimiz Resûlullah efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Allahım, hayat âhiret hayatıdır, başka hayat yoktur" ve yine bu meyanda ✓Cennete girdim. Kapı kanatlarında altınla yazılmış şu üç satırı gördüm: Birinci satır: "La ilahe illallah Muhammedün Resulallah" İkinci satır: "Önden gönderdiğimizi bulduk. Yediğimizi kar ettik. Geride bıraktıklarımızı kaybettik." Üçüncü satır: "Ümmet günahkar, Rab ise mağfiret sahibidir" ✓ Bir kimse üç kere, "La ilahe illallahül halimül kerim, subhanellahi Rabbis semavatis seb'î ve Rabbil Arşil Azim" derse, Kadir gecesine erişmiş gibi olur. ✓ Gece uyanıp da döşeklerinde döndüklerinde: "La ilahe illallahül vahidül kahhar, Rabbis semavati vel ardı vema beynehümel Azizül gaffar" buyururlardı. ✓ Lâ ilâhe illallâh benim kalemdir. Her kim benim kaleme sığınırsa selâmette olur, cennete girer.

Buradaki cennet, zat cennetinden ibaret olup hadis "İki oluşta ve âlemde Allah'tan başka varlık bulunmadığını bilen/bulan kimse Sübhan'ın varlık cennetine, ilâhî zâta dâhil ve vâsıl olur" demektir.

Bir adam uykuda, misal âleminde kendisini süslü bir bahçede veya yüksek bir köşkte görse uyandığında, gerçek hayatta yüksek bir mertebeye, şerefli bir makama vâsıl olacağına işarettir.

Yine O'nun tarifine göre uyku ölümün kardeşi ise rüyada gösterilenlerin âhirette görülecek cinsinden olması iktiza eder. Bu hallere uygun uyku sûretlerinin uhrevî suretler cinsinden olduğu sâbit olunca kelâm-ı kadîmde tavsif olunan cennet, huri, ateş, azap gibi şeylerin herbirinin kendisine uygun bir makama işaret ettiği şeksiz, şüphesiz açığa çıkar.

Vakit temam olduysa, kadrini bil ve artık uyan da (ölmeden önce ölerek) cennet(birlik) ve cehennemin (ayrılık) hakikatini bil, kendi.nde bul.

Bu hayatta yaşananlar ahiret hayatının, gerçek hayatın rüyasıdır. Evet dünyada uykudayız; bir ömür gündüz rûyâsıdır gösterilen... Tabiri, ancak orada; er yârın Hak dîvânında bellolur.

Bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat (gerçek bilinç) odur. Keşke bilmiş olsalardı. [29:64]


KADİR GECESİ...

evren ile ilgili görsel sonucu
KADİR GECESİ


Kur'ân-ı Kerim'in inmeye başladığı Ramazan ayı'nın yirmi yedinci gecesi İslâm'da en kutsal ve faziletli gece Kadir gecesidir Kadir gecesi, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır Kur'ân-ı Kerim de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sûre vardır Bu sûrede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:"Doğrusu biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirmişizdir Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir " (Kadir sûresi, 97/ 1-5)Bu sûrenin inişi hakkında değişik rivâyetler vardır Bunlardan biri şöyledir:

Bir kere Rasûlüllah (sas) Ashab-ı Kirâma İsrailoğullarından birinin, silahını kuşanarak Allah yolunda bin sene cihad ettiğini bildirmişti Ashabın buna hayret etmeleri üzerine Cenabı Hak bu Kadir sûresini indirmiştir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313)Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır Çünkü:

a) Kur'ân-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır

b) Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir
c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Teâlâ'nın ezelî kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312)
d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner
e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü'mine selam verirlerKadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan'ın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir Hz Peygamber (sas) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" (Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) buyurmuşturZir b Hubeyş diyor ki, Übey b Ka'b'a sordum: Kardeşin Abdullah b Mes'ud: "Yıl boyunca ibadet eden Kadir gecesine isabet eder" diyor, dedimÜbey b Ka'b dedi ki: "Allah İbn Mes'ud'a rahmet eylesin O, insanların Kadir gecesine güvenmemelerini istemiştir Yoksa Kadir gecesinin, Ramazanda, Ramazanın da son on günü içerisinde yirmi yedinci gecesinde olduğunu biliyordu" dedi"- Bunu neye dayanarak söylüyorsun, Ey Ebü'l-Münzir (Übey b Ka'b'ın lakabı)" dedim Übey;"- Ben bunu Rasûlüllah (sas)'in bize haber vermiş olduğu alametle söylüyorum ki, o da, "o gün güneş şuasız olarak doğar" dedi (Müslim, Sıyam, 220)İslâm kaynaklarında belirtildiğine göre Allah Teâlâ bir takım hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur Bunlar:Cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saat; beş vakit içerisinde Salât-ı vusta; ilâhî isimler içerisinde İsm-i Azam; bütün taatlar ve ibadetler içerisinde rızay-ı ilâhî; zaman içerisinde kıyamet ve hayat içerisinde ölümdür Bunların gizli tutulmasından maksat mü'minlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah'a ibadet ve taat içerisinde olmalar] sağlamaktır Mü'minler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatle değerlendirmelidir Ebû Hüreyre (ra)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur:"Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir, 1)Kadir gecesinde neler yapılabilir:


Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeliÜzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir Kazası yoksa nafile kılarSüfyan-ı Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştirHz Aişe validemiz demiştir ki; Rasûlüllah (sas)'e:"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum Rasûlüllah (sas):"- Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet" diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314)

Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir Bu da kişinin imanını tazeler Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler  

İlgili resim


20 Haziran 2017 Salı

Tecrübe ile sabittir.

Tecrübe ile sabittir.

Yasin süresinin son 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile)..  Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli.  tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..
 Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.

Son iki ayet

İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu).

1. innemâ : sadece
2. emru-hu : onun emri
3. izâ erâde : irade ettiği, dilediği zaman
4. şey'en : bir şey
5. en yekûle : söylemek, demek
6. lehu : ona
7. kun : ol
8. fe : artık, böylece, hemen
9. yekûnu : olur

Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn(turceûne).

1. fe : işte
2. subhâne : (o) sübhandır, herşeyden münezzehtir
3. ellezî : ki o, ... o dur
4. bi yedi-hî : onun elinde
5. melekûtu : melekût, mülk ve hükümranlık
6. kulli şey'in : herşey
7. ve ileyhi : ve ona
8. turceûne : döndürüleceksiniz

13 Haziran 2017 Salı

Cezâsı aynı (İki ay kesintisiz oruç) iki suç: Hataen bir cana kıyma [4:92] ve kasten orucu incitme. Demek orucun da bir cânı var; kıyman!Cezâsı aynı (İki ay kesintisiz oruç) iki suç:
Hataen bir cana kıyma [4:92] ve kasten orucu incitme.
Demek orucun da bir cânı var; kıyman!


VAKTİDİR...
Lî-ma'allâh'a erişir cezbe-i Rahmân ile,
Câmi-i kalbinde sıdk ile idenler i’tikâf

Çün ezân-ı hâlı Haktan banladık Beş namâzın sırrın hakîkat anladık Mescid-i dilden edenler i’tikâf Bin gecemiz on gün oldu tanladık

  

Çün ezân-ı hâlı Haktan banladık Beş namâzın sırrın hakîkat anladık Mescid-i dilden edenler i’tikâf Bin gecemiz on gün oldu tanladık

Doğum günün kutlu olsun...


Mutlu ol her gününde 
Hayatın her yerinde 
Mutlu ol doğum gününde 
Sevinçlerin senin elinde 
Dilek tut hislerinde 
Kabul olur doğum gününde 

enterasan pastalar ile ilgili görsel sonucu

Sevgiliyi hiçbir şey unutturamıyorsa âşıksın, herşey sevgiliyi hatırlatıyorsa unutkan!

sevgiliyi hiçbir şey unutturamıyorsa aşıksın ile ilgili görsel sonucu

9 Haziran 2017 Cuma

Bir gönül arıyorum, bir gönül, bir gönül!

  


Bir gönül arıyorum. Neye nazargâh ve kime mekan olduğunun şuuruyla, içinde O’ndan ve onun rızası için olanlardan başka hiç bir şeyi barındırmayacak; Çalab’a taht oluş zevkiyle cümle taçlardan geçecek bir gönül. 


Bunu başarmaya gücünün yetmediği yerde,  bu davayı halletmiş bir gönül sahibinin gönlüne girebilmenin, aynı nimete eş ve denk olduğunu bilerek, bu dertle yanıp yakılacak, didinip çırpınacak ve nihayet gönle girebilenlerden olmakla ‘gönül’ sıfatını kendisi de hak edecek bir gönül.
Bir gönül arıyorum. Kişi sevdiğinin sözünü tutar ve sevdiğine benzer ölçüleriyle kendisini tartacak, kimi yahut neyi sevdiğini bu teraziyle mertçe tespit edecek ve böylelikle ‘kişi sevdiğiyle beraberdir’ hakikatinin kendisi için bir müjde mi yoksa bir korku olarak mı tecelli edeceğinin muhasebe ve muhakemesini yapacak bir gönül. Beraber olmak istediklerini seviyorsa, bu birlikteliği daha fazla ve yakın kılmak için benzeme ve söz tutma hususlarında gayretini artıracak; fakat sevip gönül verdikleri kişiler ebedi alemde beraber olmak istemeyeceği kimseler ise onlardan burada ve şimdi yüz çevirecek bir gönül...
Bir gönül arıyorum. Cennet olmasa dahi, elinden iyilerden olmaktan ve iyilik yapmaktan başka bir şey gelmeyecek; cehennem olmasa dahi kötülük etmeye ve kötülerden olmaya kabiliyeti olmayacak bir gönül. Ne sevabı cennet arzusuyla işleyecek, ne günahtan cehennem korkusuyla kaçacak; cennet ve cehennemin Rabbine duyduğu sevgi ve o sevgiyi kaybetme korkusu ile istese de günah işleyemeyecek, istemese de her halini ibadet zevkine bürüyecek bir gönül.
Bir gönül arıyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve rızasının nerede saklı olduğunu bilemediği için, iyi ve güzel olan işlerin; gazap ve celalinin nerede saklı olduğunu bilemediği için yanlış ve çirkin işlerin en küçüğüne bile büyük muamelesi yapacak ve bu inceler incesi muamele sebebiyle günahın en küçüğünden aslandan kaçarcasına kaçarken sevabın en küçüğüne gül bahçesine koşarcasına koşacak.
Bir gönül arıyorum. Allah dostunun ifadesi ile, akıllı bir gönül. Dünyaya da ahirete de çalışmayan delidir; ya dünyaya ya ahirete çalışan yarım akıllı... Akıllı o kimseye derler ki hem dünyaya çalışır hem ahirete. Dışarıda bakıldığında dünya için yapıldığı hissi veren en alelade işlerini dahi, yaptığı sağlam ve halis niyetle ahiret akçesi eyleyebilen bir gönül...
Bir gönül arıyorum. Bu işin yalnızca ibadet etmekle olmayacağının da, ibadet olmadan bu işin asla olmayacağının da farkında bir gönül. ‘Savm u salat u hacc ile’ zahidin işinin bitmeyeceğini, ancak savm salat ve hac olmaksızın da irfanın ele geçmeyeceğini idrak ederek, yaptığı her bir salih ameli, sahtesinden bir ahiret akçesi olarak görecek bir gönül. Yarın o pazara varıldığında akçesi olmayana meta verilmediğini, akçesine güvenenin halinin harap olduğunu ama avuçlarında mahcubiyetle tuttuğu sahte akçeleri utanarak uzatanların tebessümle karşılandığını bilecek bir gönül. Bu bilişle yaptığı her ibadetin öncesinde; layık olamayışının hüznüyle, sonrasında ise hakkını veremeyişin ezikliğiyle istiğfar edecek; ibadetine karşılık bir mükafat  beklemek edepsizliğine düşmek bir yana, ibadet edebilenlerden olmanın mükafatların en büyüğü olduğunu bilerek istiğfarına şükrünü katık eyleyecek bir gönül.
Bir gönül arıyorum. Bir günahkar gördüğü vakit, ‘Bana verilen nimetler ona lütfedilseydi o benden çok daha iyi bir insan olurdu, onun imtihanı bana verilseydi ben ondan daha beter bir hale düşerdim’  diye düşünerek, karşılaştığı herkesi kendisinden daha iyi ve faziletli bilecek bir gönül. Bir başkasında hata ve noksan gördüğü vakit, ‘şayet bu hata ve kusur bende olmasaydı bir başkasında da görebilmem mümkün olmazdı’ şuuruyla, elde gördüğü her yanlışta kendisinde düzeltilmeye muhtaç bir hal olduğunu fark edecek,  ‘hata yapanın değil görenindir’ düsturuna ram olarak, kainatta en ufak bir noksan göremeyesiye tam ve kâmil olma derdine düşecek bir gönül.
Bir gönül arıyorum. Bir velinin muazzam yakarışından yükselen ‘ Yâ Rabbi kusurlarımı senin katında az bile olsalar benim gözümde çok eyle ki azaltmaya gayret edebileyim ve iyiliklerimi senin katında çok bile olsalar benim nazarımda az eyle ki çoğaltma derdine düşeyim’ hikmetinden aldığı nasiple, kendisini her hâl ve kârda, daima kötülerden bilecek bir gönül. Kötülerdenim şuurunun iyilerden olmaya uzanan yol olduğunu, kötülerden olmaya aralanan kapının iyilerdenim zannı olduğunu idrak edişiyle, nazar ber-kadem’i tavus kuşunun ahvalince kendisinde tablolaştırabilen bir gönül.
Bir gönül arıyorum. Herhangi bir musibet, hastalık yahut dertle sınanmadığı vakitler ‘acaba ne hata ettim ki Rabbim beni unuttu’ endişesiyle boyun büküp hamd içre yakaracak; kendisine bir nimet ihsan edildiği vakit ‘yoksa iyiliklerimin karşılığı bu dünyada mı veriliyor’ tedirginliği ile istiğfar içre hamd edecek bir gönül.
Bir gönül arıyorum. Bu dünyada yaratılmışlara nasıl muamele ediyorsa yarın Hakk'ın divanında kendisine öyle muamele edileceğinin farkında; fakat yarın bana iyi muamele etsinler tüccarlığı ile değil; güzelin yarattığına çirkin muamele edilmez safiyeti ile güzel ahlakı kendisine mülk eyleyen bir gönül.
Bir gönül arıyorum, bir gönül, bir gönül!
Nerede bulacağımı bilmeden. Nasıl bulunacağını bilemeden. Bulursam ne olacağından habersiz. Arıyorum sadece. Kelimelerin cerzebesinde, tesbihlerin tıkırtısında, gafletin kucağında, arifin sükutunda, aşığın nazarında, gecenin koynunda, gündüzün keşmekeşinde, akla gelebilecek her zaman ve her yerde hep bir gönül arıyorum.
İçimden başka yerde bulmayacağımı anlayacak kadar dolandım taşralarda, aradığımın içimde saklandığını bilecek kadar taşra kesildim kendime. Bulamadıkça huzursuz, olamadıkça mahzun, bazen bulmak diye bir şeyin olmadığını bilmekle, bazen olmak diye bir şeyin sonunun olmadığını sezmekle şaşkınım, ama hep o bir gönlü arıyorum.
Nur topu gibi bir orucu daha oluyor o sıra Aziz İstanbul’un.
İki sevincin birini iftarın oluşundan, diğerini kendi olamayışımdan biliyorum.

SERDAR TUNCER

2 Haziran 2017 Cuma

Cuma mız mübarek olsun

Burun burkan çöplüklerde açan çiçekleri gör,hayret !
Kötülük bahçesine iyilik tohumları ekmek içindir,gayret...

Cuma mız mübarek olsun ...("afg")

Can kardeşimden gelen Cuma mesajı.İyi varsın kardeşim sağolasın varolasın selam ve dua ile.

carosurreal ile ilgili görsel sonucu  

foto-carosurreal