Pages

Subscribe:

CEVŞEN DUASI

B

12 Ocak 2017 Perşembe

Olmak istersen Habîbe âşinâ Ver salâtı bul ânınla rûşenâ..

Otomatik alternatif metin yok.


Kimse sensiz bulamaz Hakk'a vusûl
Feyz-i lütfunla olur merd-i kabûl
Rahmeten li'l-âlemînsin yâ Resûl
El-meded ey ma'den-i nûr-i Hudâ

Alemlere rahmet Efendimiz bir gün, mescidinde ashâbına bir şeyler anlatıyordu. Kelimeler o mübârek lisanından öyle mükemmel bir şekilde, öyle güzel bir ahenkle süzülüyorduki sahabe hayran hayran O'nu dinlemekteydi. Şah-ı Velayet Hz. Ali (kv) de dinleyenlerin arasındaydı. Sözün bir yerinde Hz. Ali (kv) efendimiz buyurdular ki: "Yâ Resûlallah, biz seninle aynı sudanız, aynı suyun çocuklarıyız, aynı aildeniz ve Abdulmuttalib'in çocuklarıyız" 
Alemlere rahmet Efendimiz:
"Evet Yâ Ali"

Hz. Ali(kv) Efendimiz
"Peki yâ Resûlallah, nereden biliyorsun bunca şeyi ve nasıl bu kadar güzel ifade edebiliyorsun bildiklerini, şaşıyorum..." Alemlere rahmet Efendimiz tebessüm etti ve buyurdular ki:
أدبني ربي فأحسن تأديبي
"Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi ne de güzel eyledi"

Hazreti Peygamber'e misâfir olmak mürebbisi/terbiye edicisi Allah olan bir güzel insana misafir olmaktır, O'nunla bir, O'nunla hoş olmaktır, öyle olsun efendim... O'nu kendisine mürebbi, mürşîd, muâllim, yâr eyleyip er-refîk ile yolundan giderek erenlere selâm olsun efendim

Söylegil ey andelîb-i hoş-nevâ
Ver bize şâh-ı hicâzîden nevâ
Olmak istersen Habîbe âşinâ
Ver salâtı bul ânınla rûşenâ

🔥
ateşi aşk oluyor...
yananların ateş-i aşkları anbean ziyâde olsun  

0 yorum: